Verlegen mensen hechten veel belang aan privacy. Vandaar dat we als zelfhulpvereniging voor verlegen mensen deze privacy maximaal willen waarborgen.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vereniging voor Verlegen Mensen (hierna: ‘de vereniging’) verwerkt van haar leden, vrijwilligers, geïnteresseerden en andere contacten.

Als u lid wordt van de vereniging, een gift doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon), geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Vereniging
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Vereniging voor Verlegen Mensen vzw
Vossenhoek 65
3581 Beringen

Ondernemingsnummer: 0450.800.867
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via [email protected]

2. Welke gegevens verwerken we en met welk doel?
2.1. In het kader van uw lidmaatschap of contacten met de vereniging, kunnen van u de volgende persoonsgegevens verwerkt worden (= opgeslagen, bewaard, gebruikt…):

a. voor- en familienaam
b. adresgegevens
c. telefoonnummer
d. e-mailadres
e. bankrekeningnummer
f. foto’s
g. geboortejaar
h. nickname op sociale media

2.2. De vereniging verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor het beantwoorden van uw vragen of oproepen, voor het bezorgen van ons ledentijdschrift, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie;
b. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om financiële regelingen zoals lidmaatschapsbijdrage, deelnamebetalingen of giften af te handelen;
c. uw naam, telefoonnummer en e-mailadres kan gebruikt worden om te communiceren over de organisatie van een ons aanbod (activiteiten, cursussen, vormingen);
d. foto’s van u die gemaakt zijn tijdens activiteiten zullen nooit publiek gedeeld worden, maar kunnen gedeeld worden in een geheime Facebookgroep;
e. uw nickname wordt gebruikt om lidmaatschap van onze geheime Facebookgroep te verifiëren;
f. uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en gemeente kunnen bij de organisatie van activiteiten gedeeld worden met andere leden zodat er samen gereisd of gecarpoold kan worden

Opt-in
Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt onze vereniging uw naam en e-mailadres om u periodiek haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie met betrekking tot onze vereniging te bezorgen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

2.3. De vereniging kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De gegroepeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen
Bewaringstermijn van persoonlijke gegevens na beëindiging lidmaatschap:
-leden die na de cursus geen lid meer zijn: 2 jaar na beëindiging lidmaatschap
-actieve leden: 5 jaar na beëindiging lidmaatschap
Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de vereniging uw persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de vzw-of de fiscale wetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1. Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie soms gebruik van diensten van derden. Zij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de vereniging. We geven je gegevens nooit zomaar door aan derden voor commerciële exploitatie. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen
5.1. Via de ledenadministratie ([email protected]) kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat er aan is gegeven. Als de vereniging uw verzoek niet inwilligt, zal zij u informeren over de redenen daarvoor.

5.2. Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 2, dan kan u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie ([email protected]). De vereniging zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal de vereniging u hiervan op de hoogte brengen.

5.3. Als u klachten heeft over de manier waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, dan kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming ([email protected]). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ([email protected]) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan de functionaris gegevensbescherming ([email protected]).

6. Cookies
De website van de vereniging maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om het websitebezoek te analyseren (Google Analytics) en voor de plugin van Facebook Messenger.

7. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de verenigingswebsite bekend gemaakt. Wij raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te bekijken.

Het privacybeleid werd laatst gewijzigd op 29 januari 2021.